Automatický monitoring svou práci zvládne

Není vždy snadné vzdát se kontroly a delegovat úkoly. Vložení naší důvěry v někoho jiného, že práci udělá, může přijít s obavami, že to nebude dělat správně nebo podle našich standardů. Může být obzvláště obtížné vložit svou důvěru do něčeho jiného – například do nějaké technologie. 

Udržování zdraví zvířat je nejdůležitější prací na mléčné farmě, takže je rozumné, aby rozhodnutí přejít na automatizovaný systém sledování zdraví nebylo bráno na lehkou váhu. Je několik otázek, které byste si měli položit, včetně toho, jak se vlastně měří změna u zvířete, záleží na těchto změnách a jak se mění zdraví stáda? 

Ve webovém semináři Cornell University Technology se Julio Giordano zabýval těmito a dalšími otázkami chovatelů, kteří možná zvažují, jak tato zařízení šetřící čas a práci začlenit do svého stáda. Ať už používáte nositelnou technologii nebo něco v prostředí krávy, tyto produkty dobře zjišťují biologické změny, které indikují onemocnění. 

Jedna studie, kterou provedl jeho tým, vedla k tomu, že 93 % krav s přetočeným slezem, metritidou nebo zažívacími potížemi bylo detekováno pomocí senzorů sledujících přežvykování a aktivitu. V novějším experimentu bylo 84 % krav identifikováno s upozorněním do sedmi dnů od klinických diagnóz a obvykle dříve. 

Automatizovaný monitoring zdraví je také dobrým indikátorem závažnosti onemocnění. "Méně závažné případy budou představovat mírnější změnu parametru," řekl docent. Dramatičtější výstrahy mohou také naznačovat, že kráva se potýká s mnoha zdravotními problémy, dodal. 

Giordano také vysvětlil randomizovanou studii, kterou provedli, kde byly krávy hodnoceny buď klinickým vyšetřením nebo automatickým monitoringem. Vyšetřované krávy byly hodnoceny každý den po dobu prvních 10 dnů v mléce (DIM) klinickým vyšetřením kromě užitkovosti a vizuálního pozorování, poté byly použity užitkovost a vizuální pozorování do 21 DIM. Druhá skupina krav používala k identifikaci onemocnění automatizované sledování zdravotního skóre a nádoje (kromě vizuálního pozorování jako záchranné sítě). 

Nakonec senzory identifikovaly stejný počet krav, nebo o něco méně, jenž vyžadoval pozornost. Krávy, které to opravdu potřebovaly, dostávaly péči. Mezi těmito dvěma skupinami nebyl rozdíl v podílu prodaných nebo uhynulých krav do 60 DIM, dojivosti v prvních 150 DIM nebo reprodukční výkonnosti. Není dobré zcela odstranit vizuální pozorování, ale systém odvedl svou práci. 

Tyto informace vám mohou pomoci rozhodnout se, jak začlenit automatické monitory do svého stáda. Giordano vysvětlil tři možnosti, které farmy přijaly: 

Používejte automatické výstrahy jako pomůcku pro jiné formy identifikace onemocnění, jako jsou nádoje nebo pozorování. Zde upozornění neurčují, které krávy se mají hodnotit, ale přidávají další informace. To nesníží počet krav, na které se lze podívat, ale může to zlepšit přesnost. 

Vytvářejte hodnotící seznamy pouze pro automatická upozornění. "Jde o to, že můžeme přejít z mnohem delšího seznamu krav na mnohem kratší," řekl. V závislosti na systému vám mohou uniknout některé krávy, které by mohly těžit z pozornosti. 

Použijte kombinaci upozornění a pozorování. Giordano doporučil zaměřit se na upozornění na začátku laktace. Přesto, použití vizuálního sledování uznává, že monitory nemusí zachytit vše. 

Giordano uznal, že jaký systém si osvojíte, závisí na vaší úrovni důvěry v dané řešení. Může také záviset na dostupné pracovní síle nebo zařízení. Změna jedné ze základních úloh na farmě může být úpravou, ale v případě automatického monitoringu zdraví vám může pomoci efektivněji využívat tyto cenné náhledy. 

Autor: Katelyn Allen (associate editor)

Zdroj: www.hoards.com (online 22/05/2023)